"…בעצם הגדלת קצבאות הילודה עשויה המדינה לפגוע דווקא באוכלוסייה הענייה. לטענת כלכלני הבנק [בנק ישראל], הנתונים מראים כי הגדלת קצבת ילדים מעודדת לצד ילודה, גם אבטלה, כאשר מספר הילדים במשפחות העניות הוא גורם מרכזי לאי-השוויון במדינה. במילים אחרות, הגדלת סכומי קצבאות הילדים מעודדת באופן ישיר ילודה מוגברת, בעיקר ודווקא בקרב משפחות המתקשות לפרנס את מספר הילדים הגבוה במשפחתן מלכתחילה, ובקרב אוכלוסיות הבוחרות בקצבה ולא בעבודה", ד"ר איל הורוביץ, 2015