מיגור עוני הילדים בבריטניה באמצעות משפחות קטנות יותר

Ending child poverty in the UK through smaller families
…universal family subsidies must be limited, because they encourage having big families. While it may seem counterintuitive not to help poor families with more than two children, it is in the long run more harmful to facilitate population growth.