ציטוט 1

כמעזעץזכע נזע נזכע זכץע זחעזץכעזגכחעגכץע סגכחעסףעיסגףכל