22.8.2020 | ynet

צפיפות אוכלוסין היא אחד הגורמים התורמים לתפוצת מגפות, לצד גורמים נוספים, כגון מעמד כלכלי-חברתי, דפוסי התנהגות ומאפיינים ביולוגיים של הנגיפים עצמם.

החוקרים, פרופ' אלון טל ויערה צעירי, השתמשו בנתוני משרד הבריאות והלמ"ס כדי לבחון את היחס בין צפיפות האוכלוסין בערים שונות בישראל לבין שיעור החולים המאומתים בCOVID-19.


מבוסס על מאמרם של פרופ' אלון טל, יו"ר משותף של צפוף, ויערה צעירי.
"תרומת צפיפות האוכלוסין בערים להידבקות בקורונה בישראל", התפרסם בגיליון המיוחד של כתב העת "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה: http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=953